June 2, 2020
9:16 AM | 2:01 PM

यसरी मनाइयो रङहरुको पर्व होली (फोटोफिचर)

  20th March 2019 मा प्रकाशित

काठमाडौँ– प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रङहरुको पर्व फागु (होली) बुधबार मनाइयो । आपसमा रङ दलेर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सौहार्द एवं हर्षोल्सपूर्वक होली मनाइएको हो ।

वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाइएको हो । यो पर्वलाई वसन्तोत्सव, मदनोत्सव आदि नामले पनि चिनिन्छ ।
होलीका तस्बिरहरु हेर्नुहोस्

kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu” k”l0f{dfsf] lbg a’waf/ eStk’/ b/jf/ If]qdf xf]nL v]n]/ /dfpFb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
kmfu” k”l0f{dfsf] lbg a’waf/ eStk’/ b/jf/ If]qdf xf]nL v]n]/ /dfpFb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
kmfu” k”l0f{dfsf] lbg a’waf/ eStk’/ b/jf/ If]qdf xf]nL v]n]/ /dfpFb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
g]kfn Pzf]l;ozg ckm 6’/ P08 6«fen Ph]G6 -Gff§f_ u08sL k|b]zn] kf]v/fdf cfof]hgf u/]sf] xf]nL kj{ ljz]if sfo{qmddf /dfpFb} ko{6g Joj;foL . t:jL/ M hd’gf jiff{ zdf{, lrKn]9’ªuf, /f;;
Onfddf xf]nLsf] /f}gs k”jL{ kxf8L lhNnf Onfddf xf]nLsf] /f}gs . Onfd jhf/df e]nf ePsf xf]nLsf] cj;/df /ª bn]/ /dfpFb} . t:jL/ 6Lsf vltj8f, -lkmSsn_ Onfd -/f;;_
Onfddf xf]nLsf] /f}gs k”jL{ kxf8L lhNnf Onfddf xf]nLsf] /f}gs . Onfd jhf/df e]nf ePsf xf]nLsf] cj;/df /ª bn]/ /dfpFb} . t:jL/ 6Lsf vltj8f, -lkmSsn_ Onfd -/f;;_
xf]nLsf] pNnf; M kmfu’ -xf]nL_ df /dfpFb} afun’ªsf o’jf .t:jL/ M /fdaxfb’/ yfkf, afun’ª, /f;;

kmfu’ k’l0f{dfsf] cj;/df sf7df8f}Fsf] j;Gtk’/df xf]nLsf] /f}gs . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
kmfu’ k’l0f{dfsf] cj;/df sf7df8f}Fsf] j;Gtk’/df xf]nLsf] /f}gs . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
kmfu’ k’l0f{dfsf] cj;/df sf7df8f}Fsf] j;Gtk’/df xf]nLsf] /f}gs . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
kmfu’ k’l0f{dfsf] cj;/df sf7df8f}Fsf] j;Gtk’/df xf]nLsf] /f}gs . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;
d]nldnfk / ;befjsf] kj{ kmfu’ k”l0f{dfeQmk’/sf] b’jfsf]6l:yt a/fxL OF6fe§fdf sfo{/t dhb”/ a’waf/ /ª v]n]/ d]nldnfk / ;befjsf] kj{ kmfu’ k”l0f{df dgfpb}F . t:jL/M gf/fo0f Gof}kfg], /f;;
xf]nL kj{DofUbLsf] ;b/d’sfd a]gLdf kmfu’ k”l0f{dfsf] cj;/df a’waf/ xf]nL v]Nb} ;j{;fwf/0f . tl:a/M sdn vqL, a]gL-DofUbL_, /f;;
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

प्रतिक्रिया